Hukum bermain Alat Musik pandangan ulama silam


ALAT YANG DIPUKUL ATAU DIKETUK
ADDUF (rebana kecil)
Duf ialah sejenis alat muzik yang disepakati oleh para ulamak keharusan penggunaannya. Hukum ini berdasarkan kepada hadith-hadith
Dalil yang mengharuskan penggunaan duf:
1. Hadith riwayat Muhammad bin Hatib daripada Rasulullah SAW :
“...Pemisah antara halal dan haram ialah pukulan duf.”
2. Hadith riwayat Khalid bin Zakuan daripada Ar-Rabie’ binti Mu’awwiz bin ‘Afra’ : “Masuk Nabi SAW– ketika mula-mula berkesedudukan denganku (selepas perkahwinan) - lalu duduk di atas hamparan itu seperti duduknya aku. Di ketika itu beberapa hamba perempuanku sedang memukul duf dan meratapi kematian bapa-bapaku dalam Peperangan Badar. Salah seorang daripada mereka mendendangkan kata-kata: Di sisi kami Nabi yang mengetahui perkara akan datang. Lantas Nabi SAWmenegur: “Tinggalkanlah kata-kata ini dan teruskan nyanyianmu.”
3. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam Sunannya : “... pergi Nabi SAW dalam satu peperangan. Apabila pulang, datang seorang hamba perempuan hitam lalu berkata: “ Wahai Rasulullah, aku telah bernazar sekiranya engkau pulang dengan selamat, aku akan memukul duf sambil menyanyi”. Nabi SAW menjawab: “Sekiranya engkau telah bernazar, buatlah sebagaimana dinazarkan, sekiranya tidak, maka tidak perlu”.
Gendang (Tabla)
Para fuqaha’ berikhtilaf pada hukum memukul gendang dan mendengar bunyinya. Pendapat-pendapat mereka adalah seperti berikut:
i. Fuqaha’ Hanafi dan sebahagian Fuqaha’ mazhab Syafie: Haram memukul gendang yang bertujuan untuk bersuka ria semata-mata. Sementara fuqaha’ Syafie bersepakat mengharamkan sejenis gendang yang dinamakan ‘Kubah’, sama ada bertujuan untuk bersuka ria semata-mata atau maksud- maksud yang lain.
ii. Fuqaha’ Maliki: Haram memukul gendang dan mendengar pukulannya (dan seluruh jenisnya) melainkan di dalam upacara perkahwinan.
iii. Mazhab Hanafi: Memukul gendang untuk tujuan-tujuan selain daripada bersuka ria seperti gendang perang, perkahwinan, dan gendang menyambut ketibaan musafir adalah diharuskan. Termasuk di dalam hukum ini, juga gendang sahur yang digunakan pada bulan Ramadhan untuk mengejutkan umat Islam pada waktu sahur.
iv. Fuqaha’ Syafie: Harus memukul gendang-gendang selain daripada kubah, gendang-gendang untuk bersuka ria semata-mata dan Al-Kabar. Iaitu harus memukul gendang perang, gendang haji, gendang sahur dan gendang hari raya.
v. Fuqaha’ Hanbali: Haram menggunakan keseluruhan alat yang melalaikan melainkan duf. Mengikut mazhab mereka, haram memukul gendang sama ada dalam upacara perkahwinan atau sebagainya.
Al-Kubah (Sejenis gendang yang ramping tengahnya dan lebar kedua hujungnya).
Para fuqaha’ Syafie sepakat mengharamkan alat ini. Pengharamannya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ar-Rafi’ie dan An-Nawawi kerana ia adalah alat yang biasa digunakan oleh lelaki-lelaki pondan. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, “...tiada beza antara kubah dengan duf dan gendang-gendang yang lain melainkan kubah, ia adalah alat yang menjadi syiar lelaki-lelaki pondan. Sekiranya tidak, hukumnya sudah pasti seperti hukum duf.”

AS-SAFAQATAN (dua piring tembaga dilagakan untuk mengeluarkan bunyi).
Para fuqaha’ dalam menentukan hukumnya terbahagi kepada 4 mazhab :
i. Hanafi, Hanbali dan yang muktamad di dalam mazhab Syafie: iaitu haram memukul dan mendengar iramanya.
ii. Sebahagian ulamak mazhab Syafie, Ibn Hazm Al-Andalusi, Abdul Ghani An-Nablusi dan Ibn Tahir Al-Qaisarani, iaitu harus memukul dan mendengar bunyinya.
iii. Mazhab Maliki: iaitu harus menggunakannya di dalam upacara perkahwinan sahaja.
iv. Sebahagian fuqaha’ mazhab Syafie: tidak memutuskan hukumnya sama ada halal atau haram.ALAT MUZIK YANG DIPETIK
Pendapat yang mengharamkannya
- Pendapat yang mengharamkannya – sama ada digunakan semasa upacara perkahwinan atau sebagainya. Ia adalah pendapat Ibnu Abbas RA, fuqaha’ Hanafi, fuqaha’ Syafie, fuqaha’ Hanbali dan pendapat yang rajih (terpilih) dalam mazhab Maliki. Ibnu hajar Al- Haitami pula menafikan wujudnya khilaf ulamak di dalam pengharamannya. Sementara Abul Abbas Al-Qurtubi dan Salim Ar-Razi menyatakan berlaku ijmak ulamak di dalam pengharamannya.
- Sebab mereka mengharamkan:
1. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Ghanam, daripada Abu Malik Al-Asy’ari, beliau mendengar Nabi SAW bersabda: “...Akan ada beberapa kaum daripada umatku yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat-alat muzik (al-ma’azif – lafaz am yang meliputi juga alat-alat yang dipetik )”
2. Daripada Abu’ Umamah, sabda Nabi SAW : “.... sesungguhnya Allah mengutuskan aku sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah SWT memerintahkan aku menghapuskan alat-alat muzik dan serunai. Oleh itu tidak harus membeli hamba- hamba wanita pemain alat-alat tersebut dan tidak harus menjual, mengajar dan meniagakan mereka. Begitu juga, harga mereka adalah haram.”

3. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW: Ijmak : Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, “...alat-alat yang dipetik adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh golongan fasiq dan maksiat. Ulamak telah berijmak pada pengharamannya. Sesiapa yang menyangka ada khilaf pada perkara ini, sesungguhnya telah melakukan kesilapan”.
4. Dalil Aqli:
Alat-alat tersebut menghiburkan dan melalaikan daripada zikrullah, solat dan membaca Al-Qur’an. Di samping itu berlaku juga pembaziran wang dan masa. Alat-alat tersebut juga adalah alat kepada golongan fasiq dan maksiat. Islam melarang meniru cara hidup golongan-golongan ini. Selain itu kelazatan yang dihasilkan dengan mendengar alat-alat ini boleh membawa kepada maksiat dan kefasikkan.
Pendapat yang mengharuskan
1. Abdullah bin Jaafar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Muawiyah bin Abi Sufian, Amru bin Al-‘Aas, Hassan bin Thabit,Abdul Rahman bin Hassan dan Kharijah bin Zaid.
2. Said bin Musayyab, Ata’ , Sya’bi, Az-Zuhri dan kebanyakan fuqaha’ Madinah.
3. Sebahagian fuqaha’ Maliki, tetapi mereka menghadkan pengharusan tersebut untuk upacara perkahwinan sahaja.
4. Ibnu Hazm, Abdul Ghani An-Nablusi, As-Syazili At-Tunisi dan Idfawi mengharuskannya dengan syarat-syarat berikut:
- Niat yang betul dan tidak bertentangan dengan syara’
- Tujuan yang tidak melanggar batas-batas syara’.
Sebab mereka mengharuskannya:
1. Perbuatan sebahagian sahabat mendengar petikan kecapi dan memiliki hamba-hamba wanita pemain kecapi, sebahagian diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Muawiyah bin Abi Sufian dan Amru bin Al-‘Aas.
2. Ijmak Ahli Madinah sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Pendapat ini telah ditentang oleh Ibnu Hajar yang mendakwa ia adalah rekaan dan pendustaan Ibnu Tohir semata-mata.

ALAT MUSIK YANG DITIUP
Para fuqaha’ di dalam perkara ini terbahagi kepada dua mazhab:
- Pendapat yang mengharamkannya – mereka yang berpendapat sedemikian ialah:
1. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.
2. Mazhab Hanafi melainkan Nobat yang digunakan untuk tujuan memberi peringatan @ isyarat (tanbih)
3. Mazhab Maliki, melainkan untuk upacara perkahwinan.
4. Mazhab Syafie dan Hanbali
Dalilnya:
1. Hadith riwayat Nafie’ Maula Abdullah bin Umar : “Ibnu Umar terdengar suara serunai, lantas beliau meletakkan dua jarinya di kedua-dua lubang telinganya dan beredar daripada jalan yang dilaluinya. Beliau berkata kepadaku (Nafie’) : “wahai Nafie’, adakah engkau masih mendengar suara itu?” Aku menjawab, “tidak”. Lalu dia mengangkat kedua-dua jarinya daripada telinganya seraya berkata, “aku dahulu bersama Nabi SAW di suatu ketika, tiba-tiba Baginda terdengar suara seperti suara tadi, lantas Baginda melakukan sebagaimana yang telah aku lakukan.”

2. Hadith riwayat Abu Umamah, sabda Nabi SAW : “... Sesungguhnya Allah telah mengutuskan aku sebagai rahmat ke seluruh alam dan memerintahkan aku menghapuskan seluruh alat-alat muzik dan serunai .

3. Hadith riwayat Aisyah RA bahawa Rasulullah SAWbersabda: “Dua suara yang dilaknat Allah di dunia dan di akhirat, suara serunai ketika kesenangan dan raungan ketika musibah.” Hadith Hasan. Ia disebut oleh As-Sayuti di dalam Al-Jami’ As-Saghir.

4. Dalil Aqli : Alat-alat tersebut adalah syiar golongan fasiq, maksiat dan peminum-peminum aral. Ia juga biasa menaikkan syahwat dan nafsu. Lantaran itu ia boleh melalaikan daripada mengingati Allah SWT.- Pendapat yang mengharuskan, mereka ialah:
1. Ibnu Kinanah daripada fuqaha’ mazhab Maliki yang mengharuskan serunai dan trompet (Al-Bauq) tetapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan.
2. Sebahagian ulamak Syafie mengharuskan penggunaan Al-Yara’ – sejenis seruling.
3. Ibnu Thahir, Ibnu Hazm Al-Andalusi, Abdul Ghani An-Nablusi, Asy-Syazili At-Tunisi dan Al-Idfawi Asy-Syafie.
Dalilnya:
Hadith riwayat Nafie’ Maula Abdullah bin Umar : “Ibnu Umar terdengar suara serunai, lantas beliau meletakkan dua jarinya di kedua-dua lubang telinganya dan beredar daripada jalan yang dilaluinya. Beliau berkata kepadaku (Nafie’) : “wahai Nafie’, adakah engkau masih mendengar suara itu?” Aku menjawab, “tidak”. Lalu dia mengangkat kedua-dua jarinya daripada telinganya seraya berkata, “aku dahulu bersama Nabi SAW di suatu ketika, tiba-tiba Baginda terdengar suara seperti suara tadi, lantas Baginda melakukan sebagaimana yang telah aku lakukan.”
sekiranya mendengar suara serunai haram, sudah tentu Nabi SAW juga akan melarang Ibnu Umar mendengar suara tersebut. Begitu juga Ibnu Umar akan melarang Nafie’ mendengarnya dan melarang peniup serunai daripada terus meniup serunainya. Ini menunjukkan suara serunai tidak haram. Ada pun perbuatan Nabi SAW yang meletakkan kedua jarinya di telinga dan beredar daripada jalan yang dilalui adalah kerana sifat wara’ yang ada pada diri Baginda SAW.
Hujah mereka ini ditolak oleh ulamak-ulamak yang mengharamkannya ialah kerana terdapat perbezaan di antara As-Simaa’ (terdengar tanpa sengaja) dan Al-Istima’ (mendengar dengan sengaja). As-Simaa’ sebagaimana yang berlaku di dalam hadith di atas tidak membawa kepada dosa kerana ia berlaku tanpa disengajakan.
Berdasarkan Dalil Aqli alat-alat muzik diharamkan bukan kerana ainnya (zatnya) yang haram, malah hukum haram alat-alat tersebut ditentukan oleh niat dan tujuan ia dimainkan. Ini adalah berdasarkan kaedah sesuatu perkara itu adalah berdasarkan tujuannya (niat). Sebahagian ulamak Syafie yang mengharuskan penggunaan al-yara’ iaitu sejenis serunai, menyatakan bahawa tiada dalil yang mensabitkan mengharamkan penggunaan alat tersebut.

Kesimpulannya
Alat-alat muzik tidak haram kerana ‘ainnya (zatnya) dan tidak halal kerana ‘ainnya. Tetapi di sana terdapat unsur-unsur luar yang menyebabkan sebahagian alat hukumnya haram sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadith-hadith Baginda. Sebabnya ialah kerana alat-alat yang diharamkan tersebut adalah syiar peminum-peminum arak, lelaki pondan dan golongan fasiq dan maksiat. Yang dimaksudkan dengan syiar ialah alat-alat tersebut tidak digunakan melainkan oleh golongan tersebut sahaja dan digunakan di dalam majlis-majlis mereka sahaja sebagaimana halnya di zaman dahulu. Di zaman tersebut tiadanya media-media seperti televisyen, radio, video, kaset, wayang, satelit dan tiadanya bentuk-bentuk hiburan seperti pementasan, pentomin, drama... dan sebagainya. Di zaman tersebut juga, hiburan seperti nyanyian dan alat-alat muzik hanya boleh didapati di majlis-majlis golongan fasiq, lelaki pondan dan majlis-majlis arak.

3 Responses to “Hukum bermain Alat Musik pandangan ulama silam”

Assalamualaikum,

Tentang niat bermain alat muzik itu untuk kebaikan atau ia bermanfaatkan, itu adalah salah kerana banyak lagi hiburan yang terang-terang Halal dan tidak samar atau tidak jelas status hukumnya. Seperti, street soccer, sepak takraw, main game Playstation yang baik2 seperti game bola, banyak lagi hiburan yang jelas sekali Halal. Semua hiburan yang jelas Halal boleh menjadi Haram jika berlebih-lebihan, bukan hiburan sahaja tetapi dalam banyak perkara yang lain. Pokoknya, mesti pandai memilih nikmat2 yang baik dan jelas Halal untuk kita. Mengapa masih memilih perkara yang khilaf. Elakkan perkara yang khilaf.

Bukti-bukti tentang permainan alat muzik dalah berikut:

Di dalam Sahih Al-Bukhari:
Abu Malik Al-Asyaari (RA) meriwayatkan bahawa Rasulullah (SAW) bersabda, "Akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera (bagi lelaki), khamar dan alat muzik dan beberapa kamu akan turun/berhenti di sudut sebuah bukit yang tinggi. Para penternak datang kepada mereka di waktu petang dengan membawa haiwan-haiwan ternakan mereka kerana sesuatu keperluan, lalu merka berkata: Datanglah semua menemui kami esok. Lantas Allah (SWT) memusnahkan mereka pada waktu malam dan menjatuhkan bukit yang tinggi itu ke atas mereka dan sebahagian yang lain lagi Allah mengubah rupa mereka menjadi seperti kera dan babi sampailah ke hari kiamat."

Di dalam Sunan An-Nasa'i:
Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Yahya, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Mahbub yaitu Ibnu Musa, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq yaitu Al Fazari dari Al Auza'I, ia berkata; Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Umar bin Walid yang isinya adalah: “Dan pembagian ayahmu kepadamu seperlima seluruhnya, sesungguhnya bagian ayahmu seperti bagian seseorang dari kaum muslimin dan didalamnya ada haq Allah dan haq rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibn Sabil, maka betapa banyak penuntut ayahmu pada hari kiamat kelak, dan bagaimana ia bisa selamat orang yang banyak penututnya, dan engkau menampakkan alat muzik dan seruling adalah bid'ah didalam Islam dan sungguh aku ingin mengirim seseorang kepadamu untuk memotong rambutmu yaitu rambut yang buruk.”

Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata; Rasulullah (SAW) bersabda, “Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." (Nabi Muhamad SAW tidak menyebut alat muzik selain dari rebana. Hanya rebana dan suara sahaja dibolehkan dalam pernikahan)

Di dalam Sunan Ibn Majah:
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib ia berkata, "Rasulullah (SAW) bersabdam, “Pembatas antara yang halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan."

Di dalam Sunan At-Tirmidzi:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hatib Al Jumahi berkata; Rasulullah (SAW)bersabda, "Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Jabir dan Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz." Abu Isa berkata, "Hadits Muhammad bin Hatib merupakan hadits hasan. Abu Balj bernama Yahya bin Abu Sulaim, juga terkadang disebut Ibnu Sulaim. Muhammad bin Hatib telah melihat Nabi (SAW) pada saat masih kecil." (Di sini sekali lagi, Nabi Muhammad (SAW) hanya menyebut rebana dan suara sahaja)

Ada juga pihak yang berbeza atau berselisih pendapat tentang derajat hadis-hadis diatas walaupun ulama telah mensahihkan atau menghasankannya. Oleh sebab ada pihak yang tidak setuju tentang derahat hadis-hadis diatas, ini bermaksud perkara tentang permainan alat muzik itu telah menjadi perkara khilaf; ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Oleh itu, mari kita lihat dan patuh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang berikut tentang isu yang dikatakan khilaf ini.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah (SAW) bersabda, Nu'man sambil menujukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubat (samar, tidak jelas), yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan daging itu adalah hati." [Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari]

Jika ada pula yang mengatakan isu ini bukan isu samar (tidak jelas), yakni ia adalah perkara yang jelas dan seterang-terangnya Halal, mengapakah ada perbezaan pendapat yang tidak sudah-sudahnya tentang perkara ini? Oleh kerana ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, isu permainan alat muzik ini menjadi perkara yang diantara Halal dan Haram. Kita disuruh mengelak perkara ini, maksudnya, mengelakkan diri daripada bermain alat muzik supaya kita menyelamatkan dan memelihara Islam. Jika tidak, kita tergolong dari orang-orang yang selain atau berlawanan dengan penyelamat Islam. Di akhir hadis itu, Nabi Muhammad SAW membicarakan tentang Hati. Kenapa dibicarakan tentang Hati? Mungkin kerana dengan Hati yang suci dan bersih, InsyaAllah kita dapat menyelamatkan Islam dan seluruh dunia.

Niat saya hanya untuk mengongsi ilmu dan membetulkan apa yang salah, hanya untuk Allah (SWT). Jika saya salah, tolong buktikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang saya ini salah.

Berpeganglah dengan teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah SWT memberi kita kefahaman dan sentiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin Ya Rabbal Alamin.

Anonymous said...

Islam tidak susah lagi menyusahkan. Main game playstation kalau game tarian ada gambar awek pakai coli dalam tu .....pun jadi haram juga bhai..

Post a Comment